सत्यमेव जयते वॉटर कप २०१८ च्या विजेत्यांची संपूर्ण यादी. महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यातल्या ७५ तालुक्यांमधील ४,०२५ गावांनी स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवला होता.
इथे पहा वॉटर कप २०१९ विजेत्यांची यादी.
राज्य स्तरीय विजेते
जिल्हातालुकागावाचे नाव
प्रथम पारितोषिकसातारामाणटाकेवाडी (आंधळी)
द्वितीय क्रमांकसातारामाणभांडवली
बुलढाणामोताळासिंदखेड
तृतीय क्रमांकबीडआष्टीआनंदवाडी
नागपुरनरखेडउमठा
तालुका स्तरीय विजेते
जिल्हा - उस्मानाबाद
तालुका क्र. गावाचे नाव
भूमपाटसांगवी
पाथरूड
चुंबळी
कळंबपिंपळगाव डोळा
करंजकल्ला
पिंपरी शिराढोन
उस्मानाबाददारफळ
कावलदारा तांडा
दाउतपूर
परंडालंगोटवाडी
सक्करवाडी
धोत्री
जिल्हा - औरंगाबाद
तालुका क्र. गावाचे नाव
खुलताबादमहमदपूर
गदाणा
गोळेगाव
फुलंब्रीजानेफळ
निधोना
वावना
वैजापूरसुदामवाडी
कोल्ही
सावखेड खंडाळा
जिल्हा - जालना
तालुका क्र. गावाचे नाव
जाफ्राबादपासोडी
आढा
खासगाव
जिल्हा - नांदेड
तालुका क्र. गावाचे नाव
भोकरहडोळी (सजा)
दिवशी खुर्द
वाकद
लोहाकलंबर खुर्द
रायवडी
नीळा
जिल्हा - परभणी
तालुका क्र. गावाचे नाव
जिंतुरजांब खुर्द
सावरगाव
आसेगांव
जिल्हा - बीड
तालुका क्र. गावाचे नाव
अंबाजोगाईमांडवा पठाण
हातोला
ममदापुर (परळी)
आष्टीकरंजी
कासेवाडी
खडकत
धारूरजायभायवाडी
शिंगणवाडी
निमला
केजदिपेवडगाव
आनंदगाव
बावची
परळी वैजनाथमोहा
इंदिरानगर
भिलेगाव
जिल्हा - लातूर
तालुका क्र. गावाचे नाव
औसाएकंबीवाडी
दावतपुर
फत्तेपुर
देवणीसावरगाव
नागतिर्थवाडी
तळेगाव (भोगेश्वर)
निलंगाराजेवाडी
नदी हत्तरगा
संगारेड्डीवाडी
जिल्हा - हिंगोली
तालुका क्र. गावाचे नाव
कळमनुरीरामवाडी
जरोडा
मसोड
जिल्हा - जळगाव
तालुका क्र. गावाचे नाव
अमळनेरनगाव खुर्द
जवखेडे
नगाव बुद्रुक
पारोळाचोरवड
टेहू
बहादरपूर
जिल्हा - धुळे
तालुका क्र. गावाचे नाव
धुळेलामकानी
निमगूळ
जुनवणे
शिंदखेडासार्वे
झिरवे
रामी
जिल्हा - नंदुरबार
तालुका क्र. गावाचे नाव
नंदुरबारदहींदुले बुद्रुक
धामदाई
आसाणे
शहादानवानगर
मानमोड्या
भुलाने
जिल्हा - नाशिक
तालुका क्र. गावाचे नाव
चांदवडराजदेरवाडी
रेडगाँव खुर्द
मालसाणे
सिन्नरकोनांबे
वडझिरे
धोंडबार
जिल्हा - अकोला
तालुका क्र. गावाचे नाव
आकोटशहापुर प्र रुपागड
खापरवाडी बुद्रुक
चिंचखेड खुर्द
बार्शीटाकळीकिनखेड
खेर्डा खुर्द
लोहगड तांडा
पातूरझरंडी
बोडखा
चतारी
तेल्हाराकारही रूपागड
बोरव्हा
मनब्दा
जिल्हा - अमरावती
तालुका क्र. गावाचे नाव
चिखलदरामेहरिआम
कोटमी
कान्हेरी
धारणीमान्सुधावडी
मोगर्दा
कोठा
मोर्शीगोराळा
दाभेरी
काटपुर
नांदगाव (खं)पिंपळगाव (बैनाई)
मोखड
काजना
वरुडझटामझिरी
पिंपळखुटा बुद्रुक
जामगाव (खडका)
जिल्हा - नागपूर
तालुका क्र. गावाचे नाव
नरखेडगायमुख
बरडपवनी
थातूरवाडा
जिल्हा - बुलढाणा
तालुका क्र. गावाचे नाव
जळगांव जामोदवडगाव पाटण
पाटण
टाकळी खाती
मोताळाचिंचपुर
खामखेड
कोऱ्हाळा
संग्रामपुरसालवन
काकोडा
रुधणा
जिल्हा - यवतमाळ
तालुका क्र. गावाचे नाव
दारव्हातपोना
खोपडी बुद्रुक
तोरनाळा
घाटंजीमांडवा
कुंभारी
येवती
कळंबगांढा
सावंगी (डाफ)
इचोरा
राळेगावचोंदी
वाटखेड
किन्ही जवादे
उमरखेडकरंजी
एकंबा
कळंमुला
यवतमाळशिवणी
मडकोणा (कृषक)
रामनगर (यावली)
जिल्हा - वर्धा
तालुका क्र. गावाचे नाव
आर्वीवाई
बोदड
हिवरा
देवळीतळणी (भागवत)
फत्तेपूर
कविटगाव
कारंजा (घाडगे)लिंगा मांडवी
किन्हाळा
नांदोरा
सेलूखडका
गायमुख
पिंपळगाव
जिल्हा - वाशिम
तालुका क्र. गावाचे नाव
कारंजा लाडविळेगाव
बेलमंडळ
बांबर्डा
मंगरूळपीरबोरव्हा बुद्रुक
लखमापुर
शेंदूरजणा मोरे
जिल्हा - अहमदनगर
तालुका क्र. गावाचे नाव
अहमदनगरमांजरसुंबा
कौडगाव
डोंगरगण
जामखेडसावरगाव
हसनाबाद
पारेवाडी
कर्जतडिकसळ
कुंभेफळ
गोंदर्डी
पारनेरनांदुर पठार
कळमकरवाडी
गटेवाडी
पाथर्डीजोगेवाडी
चिचोंडी
खेर्डे
जिल्हा - पुणे
तालुका क्र. गावाचे नाव
बारामतीसावंतवाडी
पानसरेवाडी
कटफळ
पुरंदर१पोखर २पानवाडी ३सुकलवाडी
जिल्हा - सांगली
तालुका क्र. गावाचे नाव
आटपाडीशेरेवाडी
औटेवाडी
पिंपरी बुद्रुक
जतमोकशेवाडी
बागलवाडी
कुलाळवाडी
कवठे महांकाळकेरेवाडी
बोरगाव
कुची
खानापूरघाडगेवाडी
रेणावी
जाधववाडी
तासगावपानमळेवाडी
लिंब
चिखलगोठण
जिल्हा - सातारा
तालुका क्र. गावाचे नाव
माणबनगरवाडी
भाटकी
वाघमोडेवाडी
खटावगणेशवाडी
खबालवाडी
गोपुज
कोरेगावरुई
न्हावी बुद्रुक
बेलेवाडी
जिल्हा - सोलापूर
तालुका क्र. गावाचे नाव
बार्शीचुंब
खडकोणी
राळेरास
करमाळासरपडोह
शेलगाव (कडेवळी)
फिसरे
माढालोंढेवाडी
पडसाळी
भेंड
मंगळवेढाआसबेवाडी
डोंगरगाव
शिरसी
सांगोलाडिकसळ
वाणी चिंचाळे
बलवडी
उत्तर सोलापूरवडाळा
हिरज
दारफळ गावडी