ही आहेत सत्यमेव जयते वॉटर कप २०१९ मधील राज्यस्तरीय आणि तालुका स्तरीय विजेती गावं. अभिनंदन!

राज्य स्तरीय विजेते
जिल्हातालुकागावाचे नाव
प्रथम पारितोषिकसोलापूरबार्शीसुर्डी
द्वितीय क्रमांकसातारामाणशिंदी खुर्द
अहमदनगरपारनेरपिंपरी जलसेन
तृतीय क्रमांकवाशिममंगरुळपीर बोरव्हा बुद्रुक
बीडबीडदेवऱ्याचीवाडी
जळगावअमळनेरआनोरे
तालुका स्तरीय विजेते
जिल्हा - उस्मानाबाद
तालुका क्र. गावाचे नाव
उस्मानाबादडकवाडी
वलगुड
नितळी
कळंबभाटशिरपुरा
सातेफळ
मस्सा खं
जिल्हा - औरंगाबाद
तालुका क्र. गावाचे नाव
खुलताबादममुराबाद
देवळाणा खु
खांडी पिंपळगाव
फुलंब्रीशहापुर
शेलगाव
वानेगाव खू - वानेगाव बू
वैजापूरलोणी (बु)
पेंडेफळ
नालेगाव
जिल्हा - जालना
तालुका क्र. गावाचे नाव
जाफ्राबादवाढोणा
चापनेर
बेलोरा
जिल्हा - नांदेड
तालुका क्र. गावाचे नाव
भोकरकोळगांव (बु.)
पांडुरणा
रेणापुर
लोहागुंडेवाडी
कलंबर बु
वडेपुरी
जिल्हा - परभणी
तालुका क्र. गावाचे नाव
गंगाखेडआरबुजवाडी
सुप्पा (खालसा )
वागदरा
जिंतुरदगडचोप
सावरगाव
ब्राह्मणगाव
जिल्हा - बीड
तालुका क्र. गावाचे नाव
अंबाजोगाईगिरवली (आपेट)
ममदापूर (परळी)
धानोरा खु
आष्टीसराटेवडगाव
पांगुळगव्हाण
शेरी बु
केजनामेवाडी
पाथरा
आवसगाव
धारूरमोठेवाडी
मोरफळी
सोनीमोहा
परळीसरफराजपुर
गोपाळपुर
संगम
बीडमांडवखेल
गुंदेवाडी
औरंगपूर
जिल्हा - लातूर
तालुका क्र. गावाचे नाव
औसामहादेववाडी
वाघोली
उत्का
देवणीनागराळ
अंबानगर
वडमुरंबी
निलंगाचांदोरीवाडी
डोंगरगांव [हा]
नणंद
जिल्हा - हिंगोली
तालुका क्र. गावाचे नाव
कळमनुरीबोल्डावाडी
शिवणी खुर्द
नवखा
जिल्हा - जळगाव
तालुका क्र. गावाचे नाव
अमळनेरनिंब
दहिवद
मेहरगांव
चाळीसगावआभोणे
जामदा
बोरखेडे खु.
जामनेरचिंचोली पिंप्री
सवतखेडे
सोनाळे
पारोळामोंढाळे प्र. अमळनेर
कामतवाडी
सबगव्हाण प्रा. अमळनेर - दगडी प्र. अमळनेर
जिल्हा - धुळे
तालुका क्र. गावाचे नाव
धुळेमांडळ
बोरीस
दोंदवाड
शिंदखेडाकलवाडे
साळवे
वाघोदे
जिल्हा - नंदुरबार
तालुका क्र. गावाचे नाव
नंदुरबारकोठली खु
न्याहली
रनाळे खु
शहादाकोळपांढरी
मानमोडे
काथर्दे खु
जिल्हा - नाशिक
तालुका क्र. गावाचे नाव
चांदवडभुत्याणे
तिसगांव
नांदुरटेक
सिन्नरवडझिरे
पाटोळे
हिवरे
जिल्हा - अकोला
तालुका क्र. गावाचे नाव
अकोटरुधाडी प्र.खटकाली
रंभापुर
जळगाव नहाटे
तेल्हाराअडगाव बु.
झरी बाजार
चंदनपूर
पातुरजांभरुण
राहेर
सावरगांव
बार्शीटाकळीगोरव्हा
सायखेड
लोहगड
जिल्हा - अमरावती
तालुका क्र. गावाचे नाव
चिखलदराआवागड
बामादेही
कुलंगणा बु
धारणीबोथरा
बेरडाबरडा
दहेंडा
नांदगाव खंडेश्वरनिमसवाडा
सुलतानपुर
बोपी
मोर्शीभिलापुर
भिवकुंडी
वाघोली
वरुडजामठी
माणिकपुर
उदापुर
जिल्हा - नागपूर
तालुका क्र. गावाचे नाव
नरखेडखरसोली
गोंडेगाव
रणवाडी
जिल्हा - बुलढाणा
तालुका क्र. गावाचे नाव
जळगांव जामोदबांडापिंपळ
निंभोरा बु
निंभोरा खू
मोताळापोफळी
लपाली
पोखरी
संग्रामपुरउमरा
भिलखेड
सावळा
जिल्हा - यवतमाळ
तालुका क्र. गावाचे नाव
उमरखेडसावळेश्वर
गंगनमाळ
आमदरी
कळंबतासलोट
सावंगी (डाफ)
पिढा
घाटंजीपांढुर्णा (खु)
कापसी
रामपुर
दारव्हाकामठवाडा
गणेशपूर
ब्रम्ही
यवतमाळरातचांदणा
रामनगर
धानोरा
राळेगावझाडगाव
धानोरा
लोहारा
जिल्हा - वर्धा
तालुका क्र. गावाचे नाव
आर्वीबाजारवाडा
उमरी (सु)
किन्हाळा
कारंजा घाडगेबांगडापूर
महादापुर
सावरडोह - मेंढागड
देवळीइरापूर
सेंदरी
मलकापुर
सेलुहिवरा (सा.)
दिंदोडा (हिवरा)
पळसगांव
जिल्हा - वाशिम
तालुका क्र. गावाचे नाव
कारंजा लाडजानोरी
दोनद बू
जामठी खु
मंगरूळपीरपिंप्री खु
चिंचाळा
जांब
जिल्हा - अहमदनगर
तालुका क्र. गावाचे नाव
कर्जतपठारवाडी
बाभुळगाव खालसा
कुंभेफळ
नगरसोनेवाडी(चास)
जांब
सारोळा कासार
पाथर्डीकासळवाडी
अंबिकानगर
चुंभळी
पारनेरवडनेर हवेली
कळमकरवाडी
कर्जुले हर्या
संगमनेरकुंभारवाडी
कणसेवाडी
खरशिंदे
जिल्हा - पुणे
तालुका क्र. गावाचे नाव
पुरंदरउदाचीवाडी
पानवडी
जवळार्जुन
बारामतीसायंबाचीवाडी
नारोळी
जराडवाडी
जिल्हा - सांगली
तालुका क्र. गावाचे नाव
आटपाडीऔटेवाडी
हिवतड
पिंपरी बु.
कवठे महांकाळवाघोली
इरळी
शेळकेवाडी
खानापूर (विटा)देवनगर
बाणूरगड
ताडाचीवाडी
जतजालिहाळ खुर्द
लवंगा
कुलाळवाडी
तासगावसावर्डे
हातनोली
अंजनी
जिल्हा - सातारा
तालुका क्र. गावाचे नाव
कोरेगावचिलेवाडी
हासेवाडी
नागेवाडी
खटावतरसवाडी
काळेवाडी
गारवडी
माणदोरगेवाडी
पानवण
मार्डी
जिल्हा - सोलापूर
तालुका क्र. गावाचे नाव
उत्तर सोलापूरवांगी
रानमसले
अकोलेकाटी
करमाळानिंभोरे
खडकी
साडे
बार्शीचिंचोली / ढेंबरेवाडी
अरणगांव
खडकोणी
मंगळवेढाहाजापूर
नंदेश्वर
डोंगरगाव
माढावडाचीवाडी (अं.ऊं.)
परितेवाडी
भेंड
सांगोलावाणी चिंचाळे
इटकी
एखतपूर