विजेत्यांची यादी: सत्यमेव जयते वॉटर कप २०१८

Here is the complete list of winners of the Satyamev Jayate Water Cup 2018. A total of 4,025 villages participated in this competition, across 24 districts and 75 talukas of Maharashtra. Watch the full award ceremony here.

राज्य स्तरीय विजेते गाव
जिल्हातालुकागावाचे नाव
प्रथम पारितोषिकसातारामाणटाकेवाडी (आंधळी)
द्वितीय क्रमांकसातारामाणभांडवली
बुलढाणामोताळासिंदखेड
तृतीय क्रमांकबीडआष्टीआनंदवाडी
नागपुरनरखेडउमठा
तालुका स्तरीय विजेते गाव
जिल्हा - उस्मानाबाद
तालुका क्र. गावाचे नाव
भूमपाटसांगवी
पाथरूड
चुंबळी
कळंबपिंपळगाव डोळा
करंजकल्ला
पिंपरी शिराढोन
उस्मानाबाददारफळ
कावलदारा तांडा
दाउतपूर
परंडालंगोटवाडी
सक्करवाडी
धोत्री
जिल्हा - औरंगाबाद
तालुका क्र. गावाचे नाव
खुलताबादमहमदपूर
गदाणा
गोळेगाव
फुलंब्रीजानेफळ
निधोना
वावना
वैजापूरसुदामवाडी
कोल्ही
सावखेड खंडाळा
जिल्हा - जालना
तालुकाक्र. गावाचे नाव
जाफ्राबादपासोडी
आढा
खासगाव
जिल्हा - नांदेड
तालुकाक्र. गावाचे नाव
भोकरहडोळी (सजा)
दिवशी खुर्द
वाकद
लोहाकलंबर खुर्द
रायवडी
नीळा
जिल्हा - परभणी
तालुका क्र. गावाचे नाव
जिंतुरजांब खुर्द
सावरगाव
आसेगांव
जिल्हा - बीड
तालुकाक्र. गावाचे नाव
अंबाजोगाईमांडवा पठाण
हातोला
ममदापुर (परळी)
आष्टीकरंजी
कासेवाडी
खडकत
धारूरजायभायवाडी
शिंगणवाडी
निमला
केजदिपेवडगाव
आनंदगाव
बावची
परळी वैजनाथमोहा
इंदिरानगर
भिलेगाव
जिल्हा - लातूर
तालुकाक्र. गावाचे नाव
औसाएकंबीवाडी
दावतपुर
फत्तेपुर
देवणीसावरगाव
नागतिर्थवाडी
तळेगाव (भोगेश्वर)
निलंगाराजेवाडी
नदी हत्तरगा
संगारेड्डीवाडी
जिल्हा - हिंगोली
तालुकाक्र. गावाचे नाव
कळमनुरीरामवाडी
जरोडा
मसोड
जिल्हा - जळगाव
तालुकाक्र. गावाचे नाव
अमळनेरनगाव खुर्द
जवखेडे
नगाव बुद्रुक
पारोळाचोरवड
टेहू
बहादरपूर
जिल्हा - धुळे
तालुकाक्र. गावाचे नाव
धुळेलामकानी
निमगूळ
जुनवणे
शिंदखेडासार्वे
झिरवे
रामी
जिल्हा - नंदुरबार
तालुकाक्र. गावाचे नाव
नंदुरबारदहींदुले बुद्रुक
धामदाई
आसाणे
शहादानवानगर
मानमोड्या
भुलाने
जिल्हा - नाशिक
तालुकाक्र. गावाचे नाव
चांदवडराजदेरवाडी
रेडगाँव खुर्द
मालसाणे
सिन्नरकोनांबे
वडझिरे
धोंडबार
जिल्हा - अकोला
तालुकाक्र. गावाचे नाव
आकोटशहापुर प्र रुपागड
खापरवाडी बुद्रुक
चिंचखेड खुर्द
बार्शीटाकळीकिनखेड
खेर्डा खुर्द
लोहगड तांडा
पातूरझरंडी
बोडखा
चतारी
तेल्हाराकारही रूपागड
बोरव्हा
मनब्दा
जिल्हा - अमरावती
तालुकाक्र. गावाचे नाव
चिखलदरामेहरिआम
कोटमी
कान्हेरी
धारणीमान्सुधावडी
मोगर्दा
कोठा
मोर्शीगोराळा
दाभेरी
काटपुर
नांदगाव (खं)पिंपळगाव (बैनाई)
मोखड
काजना
वरुडझटामझिरी
पिंपळखुटा बुद्रुक
जामगाव (खडका)
जिल्हा - नागपूर
तालुकाक्र. गावाचे नाव
नरखेडगायमुख
बरडपवनी
थातूरवाडा
जिल्हा - बुलढाणा
तालुकाक्र. गावाचे नाव
जळगांव जामोदवडगाव पाटण
पाटण
टाकळी खाती
मोताळाचिंचपुर
खामखेड
कोऱ्हाळा
संग्रामपुरसालवन
काकोडा
रुधणा
जिल्हा - यवतमाळ
तालुकाक्र. गावाचे नाव
दारव्हातपोना
खोपडी बुद्रुक
तोरनाळा
घाटंजीमांडवा
कुंभारी
येवती
कळंबगांढा
सावंगी (डाफ)
इचोरा
राळेगावचोंदी
वाटखेड
किन्ही जवादे
उमरखेडकरंजी
एकंबा
कळंमुला
यवतमाळशिवणी
मडकोणा (कृषक)
रामनगर (यावली)
जिल्हा - वर्धा
तालुकाक्र. गावाचे नाव
आर्वीवाई
बोदड
हिवरा
देवळीतळणी (भागवत)
फत्तेपूर
कविटगाव
कारंजा (घाडगे)लिंगा मांडवी
किन्हाळा
नांदोरा
सेलूखडका
गायमुख
पिंपळगाव
जिल्हा - वाशिम
तालुकाक्र. गावाचे नाव
कारंजा लाडविळेगाव
बेलमंडळ
बांबर्डा
मंगरूळपीरबोरव्हा बुद्रुक
लखमापुर
शेंदूरजणा मोरे
जिल्हा - अहमदनगर
तालुकाक्र. गावाचे नाव
अहमदनगरमांजरसुंबा
कौडगाव
डोंगरगण
जामखेडसावरगाव
हसनाबाद
पारेवाडी
कर्जतडिकसळ
कुंभेफळ
गोंदर्डी
पारनेरनांदुर पठार
कळमकरवाडी
गटेवाडी
पाथर्डीजोगेवाडी
चिचोंडी
खेर्डे
जिल्हा - पुणे
तालुकाक्र. गावाचे नाव
बारामतीसावंतवाडी
पानसरेवाडी
कटफळ
इंदापूरलामजेवाडी
सराफवाडी
काटी
पुरंदरपोखर
पानवाडी
सुकलवाडी
जिल्हा - सांगली
तालुकाक्र. गावाचे नाव
आटपाडीशेरेवाडी
औटेवाडी
पिंपरी बुद्रुक
जतमोकशेवाडी
बागलवाडी
कुलाळवाडी
कवठे महांकाळकेरेवाडी
बोरगाव
कुची
खानापूरघाडगेवाडी
रेणावी
जाधववाडी
तासगावपानमळेवाडी
लिंब
चिखलगोठण
जिल्हा - सातारा
तालुकाक्र. गावाचे नाव
माणबनगरवाडी
भाटकी
वाघमोडेवाडी
खटावगणेशवाडी
खबालवाडी
गोपुज
कोरेगावरुई
न्हावी बुद्रुक
बेलेवाडी
जिल्हा - सोलापूर
तालुकाक्र. गावाचे नाव
बार्शीचुंब
खडकोणी
राळेरास
करमाळासरपडोह
शेलगाव (कडेवळी)
फिसरे
माढालोंढेवाडी
पडसाळी
भेंड
मंगळवेढाआसबेवाडी
डोंगरगाव
शिरसी
सांगोलाडिकसळ
वाणी चिंचाळे
बलवडी
उत्तर सोलापूरवडाळा
हिरज
दारफळ गावडी