विजेत्यांची यादी: सत्यमेव जयते वॉटर कप २०१९.

राज्य स्तरीय विजेते गाव
जिल्हातालुकागावाचे नाव
प्रथम पारितोषिकसोलापूरबार्शीसुर्डी
द्वितीय क्रमांकसातारामाणशिंदी खुर्द
अहमदनगरपारनेरपिंपरी जलसेन
तृतीय क्रमांकवाशीममंगरूळ पीरबोरव्हा बु.
बीडबीडदेवऱ्याचीवाडी
जळगावअमळनेरआनोरे
तालुका स्तरीय विजेते गाव
जिल्हा - उस्मानाबाद
तालुका क्र. गावाचे नाव
उस्मानाबादडकवाडी
वलगुड
नितळी
कळंबभाटशिरपुरा
सातेफळ
मस्सा खं
जिल्हा - औरंगाबाद
तालुका क्र. गावाचे नाव
खुलताबादममुराबाद
देवळाणा खु
खांडी पिंपळगाव
फुलंब्रीशहापुर
शेलगाव
वानेगाव खू - वानेगाव बू
वैजापूरलोणी (बु)
पेंडेफळ
नालेगाव
जिल्हा - जालना
तालुका क्र. गावाचे नाव
जाफ्राबादवाढोणा
चापनेर
बेलोरा
जिल्हा - नांदेड
तालुका क्र. गावाचे नाव
भोकरकोळगांव (बु.)
पांडुरणा
रेणापुर
लोहागुंडेवाडी
कलंबर बु
वडेपुरी
जिल्हा - परभणी
तालुका क्र. गावाचे नाव
गंगाखेडआरबुजवाडी
सुप्पा (खालसा )
वागदरा
जिंतुरदगडचोप
सावरगाव
ब्राह्मणगाव
जिल्हा - बीड
तालुका क्र. गावाचे नाव
अंबाजोगाईगिरवली (आपेट)
ममदापूर (परळी)
धानोरा खु
आष्टीसराटेवडगाव
पांगुळगव्हाण
शेरी बु
केजनामेवाडी
पाथरा
आवसगाव
धारूरमोठेवाडी
मोरफळी
सोनीमोहा
परळीसरफराजपुर
गोपाळपुर
संगम
बीडमांडवखेल
गुंदेवाडी
औरंगपूर
जिल्हा - लातूर
तालुका क्र. गावाचे नाव
औसामहादेववाडी
वाघोली
उत्का
देवणीनागराळ
अंबानगर
वडमुरंबी
निलंगाचांदोरीवाडी
डोंगरगांव [हा]
नणंद
जिल्हा - हिंगोली
तालुका क्र. गावाचे नाव
कळमनुरीबोल्डावाडी
शिवणी खुर्द
नवखा
जिल्हा - जळगाव
तालुका क्र. गावाचे नाव
अमळनेरनिंब
दहिवद
मेहरगांव
चाळीसगावआभोणे
जामदा
बोरखेडे खु.
जामनेरचिंचोली पिंप्री
सवतखेडे
सोनाळे
पारोळामोंढाळे प्र. अमळनेर
कामतवाडी
सबगव्हाण प्रा. अमळनेर - दगडी प्र. अमळनेर
जिल्हा - धुळे
तालुका क्र. गावाचे नाव
धुळेमांडळ
बोरीस
दोंदवाड
शिंदखेडाकलवाडे
साळवे
वाघोदे
जिल्हा - नंदुरबार
तालुका क्र. गावाचे नाव
नंदुरबारकोठली खु
न्याहली
रनाळे खु
शहादाकोळपांढरी
मानमोडे
काथर्दे खु
जिल्हा - नाशिक
तालुका क्र. गावाचे नाव
चांदवडभुत्याणे
तिसगांव
नांदुरटेक
सिन्नरवडझिरे
पाटोळे
हिवरे
जिल्हा - अकोला
तालुका क्र. गावाचे नाव
अकोटरुधाडी प्र.खटकाली
रंभापुर
जळगाव नहाटे
तेल्हाराअडगाव बु.
झरी बाजार
चंदनपूर
पातुरजांभरुण
राहेर
सावरगांव
बार्शीटाकळीगोरव्हा
सायखेड
लोहगड
जिल्हा - अमरावती
तालुका क्र. गावाचे नाव
चिखलदराआवागड
बामादेही
कुलंगणा बु
धारणीबोथरा
बेरडाबरडा
दहेंडा
नांदगाव खंडेश्वरनिमसवाडा
सुलतानपुर
बोपी
मोर्शीभिलापुर
भिवकुंडी
वाघोली
वरुडजामठी
माणिकपुर
उदापुर
जिल्हा - नागपूर
तालुका क्र. गावाचे नाव
नरखेडखरसोली
गोंडेगाव
रणवाडी
जिल्हा - बुलढाणा
तालुका क्र. गावाचे नाव
जळगांव जामोदबांडापिंपळ
निंभोरा बु
निंभोरा खू
मोताळापोफळी
लपाली
पोखरी
संग्रामपुरउमरा
भिलखेड
सावळा
जिल्हा - यवतमाळ
तालुका क्र. गावाचे नाव
उमरखेडसावळेश्वर
गंगनमाळ
आमदरी
कळंबतासलोट
सावंगी (डाफ)
पिढा
घाटंजीपांढुर्णा (खु)
कापसी
रामपुर
दारव्हाकामठवाडा
गणेशपूर
ब्रम्ही
यवतमाळरातचांदणा
रामनगर
धानोरा
राळेगावझाडगाव
धानोरा
लोहारा
जिल्हा - वर्धा
तालुका क्र. गावाचे नाव
आर्वीबाजारवाडा
उमरी (सु)
किन्हाळा
कारंजा घाडगेबांगडापूर
महादापुर
सावरडोह - मेंढागड
देवळीइरापूर
सेंदरी
मलकापुर
सेलुहिवरा (सा.)
दिंदोडा (हिवरा)
पळसगांव
जिल्हा - वाशिम
तालुका क्र. गावाचे नाव
कारंजा लाडजानोरी
दोनद बू
जामठी खु
मंगरूळपीरपिंप्री खु
चिंचाळा
जांब
जिल्हा - अहमदनगर
तालुका क्र. गावाचे नाव
कर्जतपठारवाडी
बाभुळगाव खालसा
कुंभेफळ
नगरसोनेवाडी(चास)
जांब
सारोळा कासार
पाथर्डीकासळवाडी
अंबिकानगर
चुंभळी
पारनेरवडनेर हवेली
कळमकरवाडी
कर्जुले हर्या
संगमनेरकुंभारवाडी
कणसेवाडी
खरशिंदे
जिल्हा - पुणे
तालुका क्र. गावाचे नाव
पुरंदरउदाचीवाडी
पानवडी
जवळार्जुन
बारामतीसायंबाचीवाडी
नारोळी
जराडवाडी
जिल्हा - सांगली
तालुका क्र. गावाचे नाव
आटपाडीऔटेवाडी
हिवतड
पिंपरी बु.
कवठे महांकाळवाघोली
इरळी
शेळकेवाडी
खानापूर (विटा)देवनगर
बाणूरगड
ताडाचीवाडी
जतजालिहाळ खुर्द
लवंगा
कुलाळवाडी
तासगावसावर्डे
हातनोली
अंजनी
जिल्हा - सातारा
तालुका क्र. गावाचे नाव
कोरेगावचिलेवाडी
हासेवाडी
नागेवाडी
खटावतरसवाडी
काळेवाडी
गारवडी
माणदोरगेवाडी
पानवण
मार्डी
जिल्हा - सोलापूर
तालुका क्र. गावाचे नाव
उत्तर सोलापूरवांगी
रानमसले
अकोलेकाटी
करमाळानिंभोरे
खडकी
साडे
बार्शीचिंचोली / ढेंबरेवाडी
अरणगांव
खडकोणी
मंगळवेढाहाजापूर
नंदेश्वर
डोंगरगाव
माढावडाचीवाडी (अं.ऊं.)
परितेवाडी
भेंड
सांगोलावाणी चिंचाळे
इटकी
एखतपूर