वॉटर कप २०१९ – देणग्यांचा पाठींबा मिळालेली गावं 

तुमच्या योगदानामुळे महाराष्ट्रातील दुष्काळाशी झगडणाऱ्या ३३२ गावांना सत्यमेव जयते वॉटर कप २०१९ मध्ये मशिनद्वारे जलसंधारणाचे काम करणे शक्य झाले. सहा आठवड्यांत ३ कोटी ३२ लाख रुपये देणगी गोळा झाली ज्यामुळे प्रत्येक गावाला १ लाख रुपये यांप्रमाणे मदत मिळाली.

अनुक्रमांक जिल्हातालुकागावाचे नाव
1अकोलाअकोटरुधाडी प्र. खटकाली
2अकोलाअकोटबोरी
3अकोलाअकोटरंभापुर
4अकोलातेल्हारामनब्दा
5अकोलातेल्हाराकोठा
6अकोलातेल्हाराझरी बाजार
7अकोलातेल्हाराअडगाव बु
8अकोलापातुरराहेर
9अकोलापातुरतुलंगा खुर्द
10अकोलापातुरतांदळी बु
11अकोलापातुरजांभुरुन
12अकोलापातुरसावरगाव
13अकोलाबार्शिटाकळीधाबा
14अकोलाबार्शिटाकळीराहित
15अकोलाबार्शिटाकळीभेंडी महाल
16अकोलाबार्शिटाकळीगोरव्हा
17अकोलाबार्शिटाकळीलोहगड
18अमरावतीचिखलदरामोथा
19अमरावतीचिखलदराबारुगव्हान
20अमरावतीचिखलदराबामादेही
21अमरावतीचिखलदराकुलंगणा बु
22अमरावतीचिखलदराआवागड
23अमरावतीधारणीगोंडवाडी
24अमरावतीधारणीभुलोरी
25अमरावतीधारणीबोथरा
26अमरावतीनांदगाव ख.सुकळी गुरव
27अमरावतीनांदगाव ख.निमसवाडा
28अमरावतीनांदगाव ख.मोखड
29अमरावतीनांदगाव ख.पुसनेर
30अमरावतीमोर्शीघोडंगव्हाण
31अमरावतीमोर्शीशिरजगाव
32अमरावतीमोर्शीभिवकुंडी
33अमरावतीमोर्शीवाघोली
34अमरावतीवरुडउदापूर
35अमरावतीवरुडगव्हाणकुंड-शेकदरी
36अमरावतीवरुडपिंपळखुटा बु
37अमरावतीवरुडमाणिकपूर
38अमरावतीवरुडजामठी
39अहमदनगरकर्जतकुंभेफळ
40अहमदनगरकर्जतबाभुळगाव खालसा
41अहमदनगरकर्जतपठारवाडी
42अहमदनगरकर्जतपाटेगाव
43अहमदनगरनगरसोनेवाडी (चास)
44अहमदनगरनगरसारोळा कासार
45अहमदनगरनगरडोंगरगन
46अहमदनगरनगररांजणी
47अहमदनगरपाथर्डीसाकेगांव
48अहमदनगरपाथर्डीकासाळवाडी
49अहमदनगरपाथर्डीअंबिका नगर
50अहमदनगरपाथर्डीखेर्डे
51अहमदनगरपारनेरवडनेर हवेली
52अहमदनगरपारनेरडोंगरवाडी
53अहमदनगरपारनेरकळमकरवाडी
54अहमदनगरपारनेरपिंपरी जलसेन
55अहमदनगरसंगमनेरकुंभारवाडी
56अहमदनगरसंगमनेरमोधळवाडी
57अहमदनगरसंगमनेरकनसेवाडी
58अहमदनगरसंगमनेरखंदरमाळवाडी
59उस्मानाबादउस्मानाबादवलगुड
60उस्मानाबादउस्मानाबाददुधगाव
61उस्मानाबादउस्मानाबादतूगाव
62उस्मानाबादउस्मानाबादनितळी
63उस्मानाबादकळंबखेर्डा
64उस्मानाबादकळंबपिंपरी शिराढोन
65उस्मानाबादकळंबभाटशिरपुरा
66उस्मानाबादकळंबसातेफळ
67औरंगाबादखुलताबादभडजी
68औरंगाबादखुलताबादममूराबाद
69औरंगाबादखुलताबाददेवळाना खु
70औरंगाबादखुलताबादखांडी पिंपळगाव
71औरंगाबादफुलंब्रीवावना
72औरंगाबादफुलंब्रीममनाबाद
73औरंगाबादफुलंब्रीरांजणगाव
74औरंगाबादफुलंब्रीशहापूर
75औरंगाबादफुलंब्रीवानेगाव खू-वानेगाव बू
76औरंगाबादवैजापुरमांडकी
77औरंगाबादवैजापुरलोणी बु
78औरंगाबादवैजापुरवाघला
79औरंगाबादवैजापुरपेंडेफळ
80औरंगाबादवैजापुरनालेगाव
81जळगावअमळनेरनिंब
82जळगावअमळनेरमेहेरगाव
83जळगावअमळनेरदहिवद
84जळगावअमळनेरअनोरे
85जळगावअमळनेरगाधंली
86जळगावचाळीसगावअभोणे
87जळगावचाळीसगावकुंझर
88जळगावचाळीसगावजामदा
89जळगावचाळीसगावबोरखेडे खु
90जळगावजामनेरमांडवे खु
91जळगावजामनेरसवतखेडे
92जळगावजामनेररोटवड
93जळगावजामनेरचिंचखेडे तर्फ वाकडी
94जळगावजामनेरचिंचोली पिंपरी
95जळगावपारोळाकामतवाडी
96जळगावपारोळाहिरापूर-उत्रड-तंबोळे
97जळगावपारोळाहिवरखेडे खुर्द
98जळगावपारोळासबगव्हाण प्रा. अमळनेर-दगडी प्र. अमळनेर
99जळगावपारोळामोंढाळे प्र. अमळनेर
100जालनाजाफ्राबादचापनेर
101जालनाजाफ्राबादबोरगांव बु
102जालनाजाफ्राबादबेलोरा
103जालनाजाफ्राबादकोळेगाव
104धुळेधुळेअजनाळे
105धुळेधुळेमांडळ
106धुळेधुळेबिलाडी
107धुळेधुळेपाडळदे
108धुळेधुळेदोंडवाड
109धुळेधुळेबोरिस
110धुळेसिंधखेडामालपुर
111धुळेसिंधखेडानिमगुळ
112धुळेसिंधखेडासाळवे
113नंदुरबारनंदुरबाररनाळे खु
114नंदुरबारनंदुरबारकोठली खु
115नंदुरबारनंदुरबारतिसी
116नंदुरबारनंदुरबारवावद
117नंदुरबारनंदुरबारकर्ली
118नंदुरबारनंदुरबारबलदाणे
119नंदुरबारशहादाजयनगर
120नंदुरबारशहादाभुलाणे
121नंदुरबारशहादाकोळपांढरी
122नंदुरबारशहादागोगापूर
123नंदुरबारशहादाजाम
124नांदेडभोकरकोळगाव (बू)
125नांदेडभोकरआमदरी
126नांदेडभोकरपांडूरणा
127नांदेडभोकरवाकद
128नांदेडलोहामलकापूर
129नांदेडलोहापोखरी
130नांदेडलोहागुंडेवाडी
131नांदेडलोहावडेपुरी
132नांदेडलोहाहळदव
133नागपूरनरखेडरामठी
134नागपूरनरखेडतारीखवाडी
135नागपूरनरखेडयेरंडा
136नागपूरनरखेडउदापुर
137नाशिकचांदवडकाळखोडे
138नाशिकचांदवडकानमंडाळे
139नाशिकचांदवडनिमोण
140नाशिकचांदवडनंदुरटेक
141नाशिकचांदवडभुत्याणे
142नाशिकसिन्नरवडझिरे
143नाशिकसिन्नरहिवरे
144नाशिकसिन्नरपाटपिंप्री
145नाशिकसिन्नरचास
146नाशिकसिन्नरपाटोळे
147परभणीगंगाखेडवागदरा
148परभणीगंगाखेडआरबुजवाडी
149परभणीगंगाखेडगुंजेगाव
150परभणीगंगाखेडसुप्पा (जहांगीर)
151परभणीगंगाखेडडोंगरजवळा
152परभणीजिंतूरसावरगाव
153परभणीजिंतूरसोस तांडा
154परभणीजिंतूरनागापूर
155परभणीजिंतूरदगडचोप
156परभणीजिंतूरब्राह्मणगाव
157पुणेपुरंदरजवळार्जुन
158पुणेपुरंदरउदाचीवाडी
159पुणेपुरंदरपानवडी
160पुणेबारामतीमोराळवाडी
161पुणेबारामतीकाऱ्हाटी
162पुणेबारामतीसायंबाचीवाडी
163पुणेबारामतीनारोळी
164पुणेबारामतीसुपे
165बीडअंबाजोगाईचंदनवाडी
166बीडअंबाजोगाईहातोला
167बीडअंबाजोगाईसाळुंकवाडी
168बीडआष्टीकानडी बुद्रुक
169बीडआष्टीशेरी बु
170बीडआष्टीपांगुळगव्हाण
171बीडआष्टीलोखंडवाडी
172बीडआष्टीसराटेवडगाव
173बीडकेजनामेवाडी
174बीडकेजपाथरा
175बीडकेजनागझरी (ल)
176बीडकेजदेवगाव
177बीडकेजपैठण
178बीडकेजआवसगाव
179बीडधारूरसोनीमोहा
180बीडधारूरमोठेवाडी
181बीडधारूरव्हरकटवाडी
182बीडधारूरदेवठाणा
183बीडपरळीइंदिरानगर
184बीडपरळीलिंबूटा
185बीडपरळीवानटाकळी
186बीडपरळीकौठळी
187बीडबीडदेवऱ्याचीवाडी
188बीडबीडकळसंबर
189बीडबीडबकरवाडी
190बीडबीडमांडवखेल
191बीडबीडऔरंगपुर
192बीडबीडघाट सावळी
193बुलढाणाजळगाव (जामोद)निंभोरा खू
194बुलढाणाजळगाव (जामोद)पळशी सुपो.
195बुलढाणाजळगाव (जामोद)बांंडापिंपळ
196बुलढाणाजळगाव (जामोद)राजुरा खु.
197बुलढाणाजळगाव (जामोद)निंभोरा बु
198बुलढाणामोताळाजनुना
199बुलढाणामोताळापोफळी
200बुलढाणामोताळाउर्हा
201बुलढाणामोताळालपाली
202बुलढाणासंग्रामपूरसावळा
203बुलढाणासंग्रामपूरदुर्गादैत्य
204बुलढाणासंग्रामपूरचांगेफळ बू
205बुलढाणासंग्रामपूरउमरा
206बुलढाणासंग्रामपूरबानोदा एकलारा
207यवतमाळउमरखेडआमदरी
208यवतमाळउमरखेडकळंमुळा
209यवतमाळउमरखेडगंगनमाळ
210यवतमाळकळंबतरोडा
211यवतमाळकळंबसरपधरी
212यवतमाळकळंबसावंगी (डाफ)
213यवतमाळकळंबतासलोट
214यवतमाळकळंबपिढा
215यवतमाळघाटंजीउंदरणी
216यवतमाळघाटंजीपांढुर्णा (खू)
217यवतमाळघाटंजीकापसी
218यवतमाळघाटंजीरामपुर
219यवतमाळदारव्हासेवादासनगर
220यवतमाळदारव्हाब्रम्ही
221यवतमाळदारव्हातोरनाळा
222यवतमाळदारव्हाकामठवाडा
223यवतमाळदारव्हाभुलाई
224यवतमाळयवतमाळरातचांदना
225यवतमाळयवतमाळलासिना
226यवतमाळयवतमाळरामनगर
227यवतमाळयवतमाळसाईखेडा ख़ु.
228यवतमाळयवतमाळधानोरा
229यवतमाळराळेगावझाडगाव
230यवतमाळराळेगावउमरेड
231यवतमाळराळेगाववेडशी
232यवतमाळराळेगावधानोरा
233यवतमाळराळेगावकिन्ही (ज)
234लातूरऔसायाकतपुर
235लातूरऔसावाघोली
236लातूरऔसाकिनीनवरे
237लातूरऔसामहादेववाडी
238लातूरदेवणीकमरोद्दीनपुर(पंढरपूर)
239लातूरदेवणीलासोना
240लातूरदेवणीहोनाळी
241लातूरदेवणीहंचनाळ
242लातूरदेवणीअंबानगर
243लातूरनिलंगाहनुमंतवाडी (अ बु)
244लातूरनिलंगाडोंगरगांव [हा।]
245लातूरनिलंगाचांदोरीवाडी
246वर्धाआर्वीखडकी
247वर्धाआर्वीकिन्हाळा
248वर्धाआर्वीबाजारवाडा
249वर्धाआर्वीबोरी
250वर्धाकारंजा घाडगेपारडी हेटी
251वर्धाकारंजा घाडगेचिंचोली
252वर्धाकारंजा घाडगेपांजरागोंडी
253वर्धाकारंजा घाडगेबांगडापूर
254वर्धादेवळीमलकापुर
255वर्धादेवळीटाकळी(दरने)
256वर्धादेवळीइरापूर
257वर्धादेवळीसेंदरी
258वर्धासेलूजूनगड
259वर्धासेलूरायपुर (जंगली)
260वाशीमकारंजा लाडमोखड
261वाशीमकारंजा लाडजानोरी
262वाशीमकारंजा लाडअंतरखेड
263वाशीमकारंजा लाडजामठी खु
264वाशीमकारंजा लाडउबर्डा बाजार
265वाशीममंगरूळ पीरजांब
266वाशीममंगरूळ पीरबोरव्हा बु.
267वाशीममंगरूळ पीरनागी
268वाशीममंगरूळ पीरपिंप्री खु
269वाशीममंगरूळ पीरजनुना बु
270सांगलीआटपाडीकाळेवाडी
271सांगलीआटपाडीऔटेवाडी
272सांगलीआटपाडीहिवतड
273सांगलीआटपाडीधावडवाडी
274सांगलीआटपाडीजांभुळणी
275सांगलीकवठे महांकाळवाघोली
276सांगलीकवठे महांकाळशेळकेवाडी
277सांगलीकवठे महांकाळकरलहट्टी
278सांगलीकवठे महांकाळइरळी
279सांगलीकवठे महांकाळबसप्पावाडी
280सांगलीखानापूर (विटा)देवनगर
281सांगलीखानापूर (विटा)बानुरगड
282सांगलीखानापूर (विटा)कुसबावडे
283सांगलीखानापूर (विटा)वेजेगांव
284सांगलीजतजालिहाळ खुर्द
285सांगलीजतलवंगा
286सांगलीजतदेवनाळ
287सांगलीजतहिवरे
288सांगलीजतलमाणतांडा द.ब
289सांगलीतासगावलोकरेवाडी
290सांगलीतासगावसावर्डे
291सांगलीतासगावकचरेवाडी
292साताराकोरेगावफडतरवाडी
293साताराकोरेगावनागेवाडी
294साताराकोरेगावचिलेवाडी
295साताराकोरेगावबनवडी
296साताराखटावतरसवाडी
297साताराखटावकाळेवाडी
298साताराखटावनागनाथवाडी
299साताराखटावगोपुज
300सातारामाणधामणी
301सातारामाणशिंदी खुर्द
302सातारामाणपानवन
303सातारामाणमहिमानगड
304सोलापूरउत्तर सोलापूरवांगी
305सोलापूरउत्तर सोलापूरहिरज
306सोलापूरउत्तर सोलापूरगुळवंची
307सोलापूरउत्तर सोलापूरअकोलेकाटी
308सोलापूरउत्तर सोलापूररानमसले
309सोलापूरकरमाळातरटगाव
310सोलापूरकरमाळाखडकी
311सोलापूरकरमाळासौंदे
312सोलापूरकरमाळाकामोणे
313सोलापूरबार्शीसूर्डी
314सोलापूरबार्शीचिंचोली(ढेंबरेवाडी)
315सोलापूरबार्शीराळेरास
316सोलापूरबार्शीपानगाव
317सोलापूरमंगळवेढाशिरशी
318सोलापूरमंगळवेढानंदेश्वर
319सोलापूरमंगळवेढाजंगलगी
320सोलापूरमंगळवेढाहाजापूर
321सोलापूरमंगळवेढाडोंगरगाव
322सोलापूरमाढाजामगाव
323सोलापूरमाढाधानोरे
324सोलापूरमाढापरीतेवाडी
325सोलापूरमाढाभेंड
326सोलापूरसांगोलाएखतपूर
327सोलापूरसांगोलाभोपसेवाडी
328सोलापूरसांगोलाराजापूर
329हिंगोलीकळमनुरीसालेगांव
330हिंगोलीकळमनुरीजरोडा
331हिंगोलीकळमनुरीनवखा
332हिंगोलीकळमनुरीशिवणी खुर्द